ua
ua
ru
en
Загальні умови поставки природного газу

Умови поставки природного газу регулюються нормами Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015, Правил поставки природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р .., Кодексу газотранспортної системи і Кодексу газорозподільних систем.

Підставою для поставки природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем і оператором ГРМ, і присвоєння споживачеві Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем і оператором ГТС, і присвоєння споживачеві Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору поставки природного газу і дотримання його умов;
 • наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед чинним постачальником (при його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою чинного постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків

Поставка природного газа потребителю осуществляется по договору поставки природного газа, который заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства, по которому поставщик обязан поставить потребителю природный газ в необходимых для потребителя объемах (объемах), а потребитель обязан своевременно оплачивать поставщику стоимость природного газа в размере, сроки и порядке, которые определены договором.

Укладення договору поставки природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • споживач має право укласти договір поставки природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед чинним постачальником;
 • договір поставки природного газу не вкладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
 • договір поставки природного газу полягає на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачеві, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, і на термін, кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі поставки природного газу.

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, і припадають споживачеві на умовах укладеного між постачальником і споживачем договору поставки природного газу.

Споживач (крім побутового споживача) повинен дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього постачальником на відповідний розрахунковий період, а при наближенні можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов'язаний попередити про це постачальника і в разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінаціі) в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо обмеження (припинення) власного споживання природного газа для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).

За розрахункову одиницю поставленої природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі поставки природного газу.

Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5% від підтвердженого обсягу природного газу.

За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов'язаний надати до чинного постачальнику копію відповідного акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, складений між Оператором ГРМ / ГТС і споживачем відповідно до вимог кодексу газотранспортної системи / кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від споживача даних і / або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачеві два примірника акта прийому-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

Взаємовідносини між постачальником і оператором ГТС з обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи і окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником і оператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати отримання акта прийому-передачі природного газу зобов'язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта прийому-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту прийому-передачі природного газу.

У разі відмови від підписання акта прийому-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.

У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем і постачальником може бути укладений договір поставки природного газу.

У разі звільнення займаного приміщення та / або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника і Оператора ГРМ / ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та / або остаточного припинення користування природним газом і подати заяву про розірвання договору та здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, вказаною споживачем дня звільнення приміщення та / або остаточного припинення користування природним газом включно.

При відсутності у споживача чинного постачальника і / або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) газу з газорозподільної системи і повинен подати в Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА І ПОСТАЧАЛЬНИКА

Права і обов'язки споживача і Постачальника природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу» та Правил поставки природного газу.

Споживач має право, зокрема:

 • вільний вибір постачальника;
 • одночасне укладання декількох договорів поставки природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • отримання природного газу в обсягах, визначених договором поставки природного газу, за умови дотримання його умов;
 • отримання природного газу належної якості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, згідно з умовами укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 • отримання інформації про загальні умови поставки (у тому числі ціни і порядок оплати), права і обов'язки постачальника і споживача, вказівки актів законодавства, які регулюють відносини між постачальником і споживачем, існуючі методи досудового вирішення спорів з постачальником;
 • безкоштовне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
 • дострокове розірвання договору поставки, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору поставки в частині умов поставки і нові умови поставки виявилися для нього неприйнятними;
 • безкоштовне зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
 • самостійне припинення (обмеження) відбору природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладені відповідні договори;
 • вимагати відновлення поставок природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення і підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору поставки природного газу;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживач зобов'язаний, зокрема:

 • укласти договір про постачання природного газу;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) газу в обсягах і на умовах, визначених договорами;
 • забезпечувати своєчасну і повну оплату вартості природного газу відповідно до умов договорів;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) поставки (розподілу / транспортування) газу;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
 • своєчасно підписувати акти прийому-передачі газу і інші документи, необхідні для виконання Договору поставки природного газу;
 • забезпечити відповідність комерційного вузла / вузлів обліку газу з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618 та ін. Негайно повідомляти постачальника і транспортну організацію про неполадки приладів обліку газу, у міру температури і тиску газу аза.
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
      - порушення термінів оплати за договором на постачання природного газу;
      - відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачеві;
      - перевитрат добової норми та / або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
      - відсутність укладеного договору поставки природного газу;
      - інших випадках, передбачених чиним законодавством.
 • дотримуватися вимог чинного законодавства.

Постачальник має право, зокрема на:

 • укладення договору поставки природного газу з будь-яким споживачем і при відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед чинним постачальником, поставки природного газу споживачу в періоді, наступному після періоду поставки природного газу чинним постачальником;
 • отримання від споживача своєчасної оплати за природний газ відповідно до умов договору;
 • безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, за режимами споживання природного газу;
 • ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу відповідно до умов договору на поставку природного газу та відповідно до вимог Правил поставки природного газу;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

Постачальник зобов'язаний, зокрема:

 • дотримуватися умов Договору поставки природного газу і Правил поставки природного газу.
 • забезпечувати поставки природного газу на умовах і в обсягах, визначених договором на поставку природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати надання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачеві обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачеві обсягу природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів про діяльність, пов'язану з поставками природного газу;
 • своєчасно надавати споживачеві достовірну інформацію, в тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації в сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг і вартість ) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
 • забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови поставки (у тому числі ціни), права і обов'язки постачальника і споживача, обсяги та інші показники споживання газу, вказівки актів законодавства, які регулюють відносини між постачальником і споживачем, існуючі методи досудового вирішення спорів, шляхом розміщення її на офіційному сайті постачальника.
 • своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації або визнання банкрутом, або Постачальник проходить за процедурою призупинення / анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на здійснення діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дія призупинена і про відсутність ресурсу природного газу .
 • складати і погоджувати акт прийому-передачі природного газу в порядку, визначеному Договором.
 • дотримуватися мінімальних стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • створити точки контакту для надання інформації споживачам;
 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору поставки природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

Врегулювання суперечок.

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання суперечок в прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

Сторони намагаються вирішити всі суперечки і розбіжності шляхом переговорів.

Споживач має право надати до підрозділу постачальника, який відповідає за вирішення спорів скаргу. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, постачальник і споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору в Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір на розгляд суду.

Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.